Πολιτική Ακύρωσης

Πολιτική Ακυρώσεων

Πολιτκή check in - check out
Σε περίπτωση δέσμευσης του δωματίου από τις 12:00 έως τις 18:00, χρεώνετε το μισό του ημερήσιου κόστους διαμονής.

Σε περίπτωση δέσμευσης του δωματίου μετά τις 18:00, χρεώνετε το σύνολο του ημερήσιου κόστους διαμονής.
Ακυρώσεις από το μισθωτή
Ακυρώσεις από το μισθωτή Ο μισθωτής μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης πριν από την έναρξη της μισθωτικής περιόδου. Η ακύρωση παράγει αποτελέσματα από την παραλαβή της ακύρωσης από τον εκμισθωτή ή τον αντιπρόσωπό του εκμισθωτή.

Εάν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης υπεγράφη, η ακύρωση πρέπει να δηλωθεί στον εκπρόσωπο του εκμισθωτή καθώς και στον εκμισθωτή εαυτό.

Σε περίπτωση ακύρωσης, ακυρωτικά στα ακόλουθα ποσά οφείλονται:

30% της τιμής μίσθωσης για την ακύρωση τουλάχιστον 60 ημέρες πριν από την περίοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Το 50% της τιμής μίσθωσης σε περίπτωση ακύρωσης 59 έως 31 ημέρες πριν από την περίοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

80% της τιμής μίσθωσης σε περίπτωση ακύρωσης 30-7 ημέρες πριν από την περίοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Το 90% της τιμής μίσθωσης για ματαίωση λιγότερο από επτά ημέρες πριν από την έναρξη της περιόδου μίσθωσης, ή για μη-πληρότητας.